Portal

Disclaimer

Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website www.dataplace.com (de "website") gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de volgende gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid, maakt u dan geen gebruik van deze website. Toegang tot de dataplace status-pagina’s (externe dataplace website) en klantenportal (de "klantenportal") is mogelijk via de website. Op toegang en gebruik van de klantenportal zijn aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de klantenportal gebruikersvoorwaarden en de onderstaande gebruikersvoorwaarden en ons privacybeleid, gaan de klantenportal gebruikersvoorwaarden voor.

Over Dataplace

De website wordt geëxploiteerd door Dataplace, met het hoofdkantoor is de onderneming gevestigd te van Coulsterweg 6, 2952 CB Alblasserdam. Voor het doel van deze gebruiksvoorwaarden zal Dataplace worden aangeduid als "dataplace".

Toegang tot deze website

Toegang tot deze website is toegestaan "as is" en dataplace behoudt zich het recht voor om zonder melding de door haar aangeboden diensten te verwijderen. Dataplace kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het geheel of gedeeltelijk onbereikbaar zijn van de website. Indien u kiest voor, of wordt voorzien van, een gebruikers identificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie als onderdeel van de website's veiligheidsprocedure, dan dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en niet openbaar te maken aan enige derde partij. Dataplace heeft het recht om op enig moment de gebruikers identificatie code of het wachtwoord ongeschikt te maken, indien u naar mening van dataplace niet heeft voldaan aan één van de bepalingen uit de gebruiksvoorwaarden of ons privacybeleid. U bent verantwoordelijk voor uw toegang tot de website. U bent er tevens voor verantwoordelijk dat alle mensen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot de site, bekend zijn met en voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid.

Intellectuele eigendomsrechten

Dataplace is de rechthebbende op of licentiehouder van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van deze website en het materiaal dat hierop gepubliceerd staat. Dit materiaal wordt beschermd door rechten en verdragen. Alle rechten worden voorbehouden. De rechten op de logo's ("merken") die worden afgebeeld op deze website komen toe aan dataplace of aan haar leveranciers, klanten en relaties. U bent niet gerechtigd om deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dataplace of de eigenaren van de getoonde merken. Voor eigen gebruik is het toegestaan een kopie te printen, fragmenten of enige pagina's of materialen te downloaden en u mag anderen binnen uw organisatie wijzen op materialen van deze website. U bent niet gerechtigd om enige aanpassingen te maken aan de (digitale) kopieën of enige materialen die u heeft geprint of gedownload en u mag geen gebruik maken van illustraties, figuren, foto's, video's of andere audiomaterialen zonder de begeleidende tekst. Dataplace's status (en dat van haar medewerkers) als auteur van de materialen op deze website dient te worden erkend. U bent niet gerechtigd om (delen van) materialen van de website te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u hiervoor toestemming heeft verkregen van Dataplace of haar gerechtigden. Indien u materialen van deze website print, downloadt of kopieert in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal u naar keuze van Dataplace, alle kopieën van materialen die u heeft gemaakt dienen te vernietigen en/of terug te geven.

Reguliere wijzingen aan de website en gebruiksvoorwaarden

Dataplace heeft tot doel deze website regelmatig te updaten en kan de inhoud op ieder moment wijzingen. Indien noodzakelijk kan toegang tot deze website voor onbepaalde tijd onmogelijk zijn. Het materiaal van deze website kan gedateerd zijn en dataplace is niet verplicht de materialen te actualiseren. Dataplace kan deze gebruiksvoorwaarden op enig moment aanpassen door deze pagina te actualiseren. Doordat deze gebruiksvoorwaarden op u van toepassing zijn dient u dient deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. De bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden vervangen door bepalingen die elders op de website gepubliceerd staan.

Aansprakelijkheid Dataplace

Materialen die gepubliceerd staan op deze website zijn niet bedoeld om als advies te dienen waarop vertrouwd kan worden. Dataplace accepteert geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid indien u of een derde partij vertrouwt op deze materialen. De materialen gepubliceerd op deze website worden geleverd zonder enige garantie, vertegenwoordiging, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de juistheid en volledigheid. U begrijpt en accepteert dat dataplace voor zover als juridisch mogelijk geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor enig verlies, directe of indirecte schade ontstaan bij u of uw hardware, software, gegevens, informatie of andere materialen in uw eigendom.

Uw toegang tot deze website

Dataplace verwerkt informatie over u in overeenstemming met het privacybeleid. Door gebruik van deze website verleent u toestemming voor deze verwerking en verzekert u dat alle gegevens die u verstrekt juist zijn.

Virussen, hacken en misdragingen

U dient geen oneigenlijk gebruik te maken van de website door bewust virussen, trojan horses, wormen of andere zaken die kwaadaardig of technisch schadelijk zijn. U dient niet te proberen om ongeautoriseerde toegang tot de website, de server waar deze website is opgeslagen, of enige server, computer of database verbonden aan deze website te verkrijgen. U dient deze website niet aan te vallen via een denial-of-service attack of een distributed denial-of-service attack. Bij inbreuk op deze bepaling zal dataplace hiervan aangifte doen. In zodanige gevallen van inbreuk zal uw recht op gebruik van de website onmiddellijk staken. Dataplace is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van een distributed denial-of-service attack, virus of ander technisch schadelijk materiaal dat uw hardware, software, gegevens, informatie of enig materiaal in uw eigendom kan beschadigen door uw gebruik van deze website of door het downloaden van enig materiaal dat op de website gepubliceerd staat, of enige website die aan deze website gelinkt is.

Links naar deze website

U bent gerechtigd een link naar de homepage van deze website op te nemen, mits u dit doet op zodanige wijze dat u geen (reputatie)schade toebrengt aan (het image van) dataplace en zodanig dat u onterecht verbondenheid met en/of toestemming van dataplace suggereert. U mag geen link opnemen op een website waarop u geen rechten bezit. U mag deze website niet op enige andere website monteren of een link plaatsen naar een deel van deze website, anders dan naar de homepage. Dataplace behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling het recht om links naar de homepage te plaatsen, in te trekken.

Links op deze website

Waar deze website gebruik maakt van links naar andere websites en bronnen van derde partijen, worden deze links enkel ter informatie aangeboden. Dataplace heeft geen invloed op de inhoud van deze websites of bronnen en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit gebruik van deze links.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden en de website is Nederlands recht van toepassing. De rechtbanken in Nederland hebben exclusieve bevoegdheid in geval van procedures of vorderingen.

Uw vragen

Indien u vragen over of twijfel heeft bij materiaal dat op de website staat, of indien u gebruik wenst te maken van de materialen op een andere wijze dan u hierboven wordt geboden, kunt u contact opnemen via sales@dataplace.com. Wij danken u voor uw bezoek aan de dataplace website.